Adatvédelmünkről

Elkötelezetten védjük személyes adataidat

Adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Digital Service Provider Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós Komp utca 15., cégjegyzékszám: 13-09-170320, adószám: 24936309-2-13, a továbbiakban, mint társaság, szolgáltató vagy adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak mindennemű feldolgozása során (adatvédelem).

Az adatkezelő megnevezése

Név: Digital Service Provider Kft.
Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós Komp utca 15.
Telefonszám: +36 (30) 309905271
Email cím: info kukatz webbyskill pont com

 

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám. Nem kötelezően szükséges megadnia: Cégnév, Hol hallottál rólunk?,

A Hallgatói jogviszony létrehozásához (szerződéskötéshez) további adatokat kérjük be a leendő hallgatóktól: Hallgató címe: Anyja neve, Születési dátum, Város, Cím, Irsz. Telefon, Arckép (Nem kötelező).

Hallgató postázási címe: Postázási név, Város, Cím, Irsz.

Hallgató számlázási címe: Számlázási név, Város, Cím, Irsz.

A munkaközvetítéshez további adatokat kérjük be a leendő hallgatóktól: Nyelvismeretek, Szakmai tapasztalatok, rövid leírás

A képzésen való sikeres részvételhez szükséges lehet, nem kötelező jelleggel megadni a következőket: Facebook belépési felhasználói e-mail címe, Gmail e-mail címe. Passwordot / jelszót soha semmilyen esetben nem kérnek munkatársaink.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett a www.webbyskill.com / www.webbyskill.hu / www.webbyskill.eu, oldalon ismertetett online távoktatási szolgáltatással kapcsolatos információcsomag küldésére jelentkezhessen, távoktatási szolgáltatásban részt vegyen, azzal kapcsolatos tájékoztatásokat és a jövőben induló képzésekről információt kapjon, valamint az adatkezelői felületeken – amennyiben a kapott szolgáltatás arra is vonatkozik – mint álláskereső feltüntetésre kerüljön.

Az adatkezelés célja a regisztrációkor megadott adatok esetén, ha azt követően távoktatási szolgáltatás tárgyában együttműködés nem jön létre: az adatkezelő, valamint azon személyek, aki részére az adatok feldolgozásra átadásra  kerültek az érintetteket azonosíthassa az alábbiak szerint:

− a regisztráció során megadott e-mail cím és telefonszám a kapcsolattartást,
− a név (az érintett vezeték és keresztneve) és a jelszó az érintett jelentkezéskor történő azonosítását.

Az adatkezelés jogalapja az érintett  jelen tájékoztatás alapján megtett kifejezett hozzájárulása, melyet adatainak a www.webbyskill.com / www.webbyskill.hu, www.webbyskill.eu honlapon történő megadásakor a jelen szabályzat és a felhasználási feltételek kifejezett elfogadásával adhat meg.

A felhasználói regisztrációra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az azon túlmenő célokból történő adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

Az adatkezelés célja távoktatási szolgáltatáson történő részvétel esetén, a képzéssel kapcsolatos adminisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás és elszámolás.

Az adatkezelés jogalapja az érintett  jelen tájékoztatást magába foglaló szerződéskötés alapján a szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés célja az adatkezelő felületein az álláskeresések között történő feltüntetés esetén az igénybe vett álláskeresés, közvetítői és kiajánlói szolgáltatások igénybevétele, kapcsolattartás. Az ilyen célból történő adatkezelés esetén az érintett kifejezett felhatalmazása tartalmazza a jelen célból, az egyes állást kínálók, munkáltatók részére történő adattovábbítást.

Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja az érintett  jelen tájékoztatás alapján megtett kifejezett hozzájárulása, melyet adatainak a www.webbyskill.com / www.webbyskill.hu, www.webbyskill.eu honlapon történő megadásakor a jelen szabályzat és a felhasználási feltételek kifejezett elfogadásával adhat meg.

Amennyiben az adatkezelő részére az egyes érintettek személyes adatait a munkáltatójuk biztosítja, úgy a munkáltató köteles a jelen adatkezelési tájékoztatásról és a fenti célok és hozzájárulás kapcsán az érintettek tájékoztatására és hozzájárulásuk beszerzésére, amelyért felelős.

Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg – kivéve ha azok megőrzését jogszabály írja elő – a személyes adatok törlésre kerülnek.

Technikai adatok kezelése, cookie adatkezelés

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és az adatkezelő azokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

A Webbyskill a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a megfelelő tananyagok javaslata, emlékeztetők megjelenítése, a tanfolyam részleteinek a felhasználó számára elérhetővé tétele, az oktatási rendszer (LMS; Learning Management System) funkcióinak elérhetősége, a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, egyes fontos funkciók pl.: Google, Google Ads és Facebook termékeinek szolgáltatásai, nem elérhetőek, így a tanfolyam nem tud teljes értékűen megvalósulni – mely beállításért a tanfolyam szervezője minden felelősséget elhárít.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján adja át más adatkezelők részére.. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat elsősorban az általa nyújtott szolgáltatás céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben és célból használja fel.

Az adatkezelő – amennyiben ehhez az érintett külön hozzájárulását adja – jogosult arra, hogy az érintett regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő információs csomagot, emlékeztetőket, a tanfolyami képzés során felmerülő vizsgákhoz vezető linket küldjön. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. Az adatkezelő minden egyes kiküldött hírlevélben lehetőséget biztosít a hírlevélről való leiratkozásra.

Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

Az érintettnek az adatkezelőhöz intézett, az [email protected] e-mail címre küldött nyilatkozatával jogában áll kérni az általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a helyes adatok egyidejű megjelölésével. Az érintett– a fenti elérhetőségen tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, továbbá bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosult kérni kezelt adatai törlését (a regisztráció és a hozzájárulás visszavonásával).

A helyesbítést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi, és erről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította tájékoztatja.

Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő 30 napon belül eleget tesz, amennyiben az adatkezének jogalapja jogos érdek, vagy önkéntes hozzájárulás. Amennyiben az adatkezelő az adatokat szerződés-, vagy jogszabályi kötelezettsége teljesítése alapon kezeli, úgy a jogalap megszűntét követő 30 nap elteltével kerül sor a törlésre.

Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben még nem nyújtott be az adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az érintett adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így például bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben. Az adatkezelő nem tehető felelőssé vis major adatvesztésért valamint külső támadással, hacker, phising és egyéb külső támadással megszerzett adatokért.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát annak célja határozza meg. Regisztráció esetén, ha azt távoktatási szolgáltatásra létrejövő szerződéskötés nem kíséri, úgy az adatkezelés időtartama a regisztráció éve szerinti képzések végét követő 90 napig áll fenn, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése, akkor az adatkezelés a szerződés teljesítését és kötelezettségek hatályát követően szűnik meg.

A hozzájáruláson, különösen a reklámcélú hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés határozatlan időtartamú, a hozzájárulás visszavonásáig terjed.. Amennyiben az érintett regisztrációja törlését kéri, az adatokat a szolgáltató három munkanapon belül törli.

Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. További információkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja (www.naih.hu) nyújthat.

 

A korábbi 2018. … … – 2019. … … között hatályos Adatvédelmi nyilatkozat a linken érhető el.

 

Budapest,2019. november…

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 2018 szeptember

https://webbyskill.hu/wp-content/uploads/2019/11/adatvedelmi_-2018_szeptember.pdf