Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

Együttműködésünk alapjai

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, jelentkezés, szerződéskötés esetén az alábbi dokumentumot teljes terjedelmében olvassa el. Ha valamely pontjával nem ért egyet jelezze ügyfélszolgálatunknak. Jelentkezésével egyértelműen kifejezi abbéli szándékát, hogy tanfolyamjainkra jelentkezik, mely esetben úgy tekintjük, hogy az alábbi feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Digital Service Provider Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós Komp utca 15., adószám:24936309-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal és Learning Management System (lsd. Online iskola Továbbiakban: LMS) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF megtekinthető az alábbi linkről: https://webbyskill.hu/aszf/

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató (Jogtulajdonos) neve: Digital Service Provider Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Komp utca 15.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
 • rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
 • Cégjegyzékszáma: 13-09-170320
 • Adószáma: 24936309-2-13
 • EU adószáma: EU 24936309
 • Telefonszámai: +36 (30) 7481505
 • A tárhely-szolgáltató adatai: mediacenter.hu

Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a tanfolyam költségterheit viseli, a Szolgáltató számláját kiegyenlíti, saját maga, munkatársa vagy bármely más természetes vagy jogi személy (Résztvevő) részére.

Résztvevő:

Az a természetes személy, aki a saját maga által vagy a Megrendelő által kiegyenlített számla ellenértékeként a tanfolyamon részt vesz, és/vagy azt elvégzi.

Munkaerőpiaci Szerződött Partner

Az a természetes vagy jogi személy, aki munkaerő toborzási céllal kapcsolatot szeretne felvenni a résztvevőkkell, a Szolgáltató érdekkörébe eső Webbyskill.hu oktatási rendszeren keresztül.

, továbbiakban együttesen Felek.

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az elfogadással és az oldalon való közzététellel hatályosak. A Résztvevő a „Jelentkezem a <tanfolyam megnevezése> bekattintható un. csekkbox bejelölésével és a „Jelentkezem!” űrlap kitöltésével és elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Az ÁSZF módosítása: a Feleknek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén azt arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal, az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban visszautasítani, mely esetben vele szemben a módosított ÁSZF rendelkezései nem lépnek hatályba. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta.

Rendelkezésre állás: Szolgáltató munkatársai hétköznaponként 9.30h és 18.00h között elérhetőek a weboldalon megadott elérhetőségeken: https://webbyskill.hu/kapcsolat/

Adatkezelési szabályok:

Szolgáltató a GDPR rendelkezéseivel összhangban lévő adatvédelmi szabályzattal rendelkezik.

Adatvédelmi szabályzatunk elérhetősége: https://webbyskill.hu/adatvedelem/

Megvásárolható szolgáltatások köre:

Az aktuálisan megvásárolható tanfolyamainkat a https://webbyskill.hu/kepzesek/ aloldalon tudja megtekinteni.

A szolgáltatások feltüntetett ára az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

Az oktatás 100%-ban online környezetben történik, nincs tantermi előadás. A tanfolyam során a következő online szolgáltatások valósulnak meg:

 • Online közvetített video tananyag átadása – a weboldalon feltűntetett óraszámban, mely az adott tanfolyamra specifikus
 • Online közvetített élő magyarázatok, előadások – a weboldalon feltűntetett óraszámban, mely az adott tanfolyamra specifikus
 • Online kérdőívek – a tanfolyamra jellemző óraszámban
 • Online „Webbyskill Pass” kiállítása a Szolgáltató részéről a tanfolyam végén egy alkalommal

A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás (tanfolyam, képzés) nevét, leírását, tematikáját, a tanfolyam időigényét. A szolgáltatási oldalon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A tanfolyamok tematikája és az óraszámok mennyisége a meghirdetettől eltérhetnek, melynek oka az online tér gyors változása, a harmadik félnek számító szolgáltatók rendszeres, ismert és nem ismert változásai, úgyis mint Facebook, Facebook Business vagy Google Ads, Google Analytics, Google Tagmanager és ezekhez hasonló harmadik fél által üzemeltetett platformok. Az ebből az okból történő eltérések kapcsán a Szolgáltató minden felelősséget elhárít magától.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Résztvevőket az akció időtartamáról és annak feltételeiről, melyek nem teljesülése esetén a kedvezmény megvonható.

Rendelés menete:

A tanfolyamok megrendelésének menete:

 1. A jelentkező vagy Megrendelő a weboldalon (www.webbyskill.hu) keresztül, kapcsolattartási adatainak megadásával és az ASZF egyértelmű elfogadásával jelentkezik az általa kiválasztott tanfolyamra, az általa kiválasztott fizetési konstrukcióban. A Megrendelő a jelentkezés során megadja az általa beíratni kívánt Résztvevők nevét és e-mail címét is, miután tőlük az adatkezeléshez és adattovábbításhoz szükséges hozzájárulásokat beszerezte, amelyekért felel.
 2. A szolgáltató szerződési javaslatot küld a jelentkezőnek, aki ezt digitálisan, vagy papír alapon aláírásával hitelesítve elfogadja, majd a szerződést postai vagy online úton visszajuttatja a szolgáltatónak.
 3. A szolgáltató kiállítja a számlát, melyet a kiállítástól számított 8 munkanapon belül vagy legkésőbb a képzés indulása előtt 2 munkanappal szükséges a jelentkezőnek és a Megrendelőnek átutalással kiegyenlítenie.
  • Számlaszám: CIB Bank: 10701128-68509853-51100005
  • Közlemény rovat: A résztvevő saját neve, vagy annak a neve, akinek a tanfolyam megvásárlásra kerül, valamint, hogy melyik tanfolyamra történt a befizetés.
 4. Ezt követően a jelentkező / Megrendelő belépési jogosultságot kap a LMS-be (lms.Webbyskill.hu), melyről a Szolgáltató a jelentkező által a jelentkezéskor megadott elektronikus levélcímen – e-mailben – értesíti a jelentkezőt / Megrendelő által megadott Résztvevőket.
 5. Amennyiben a jelentkező és a Megrendelő a tanfolyam teljes időtartama alatt – a jelentkezéstől a Webbyskill pass kiadásáig bármikor – nem valós adatot ad meg, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás elérését a vételi ár visszafizetése nélkül megtagadja. Okok lehetnek:
  1. Hamis név, álnév, másik természetes személy elbitorolt neve
  2. Hamis e-mail cím, hamis kapcsolattartási adatok
  3. Hamis Facebook profil
  4. Hamis Gmail azonosító
 1. Fizetési módok:

Meghirdetett tanfolyami díj részletfizetési kedvezménnyel, több részletben, az első részlet előre utalásával történik.

 • Részlet a tanfolyam megkezdése előtt legkésőbb 2 munkanappal
 • További részletek az egyedi, személyre szóló szerződés által definiálva
 • A tanfolyamok ellenértékét csak átutalással lehet kiegyenlíteni a számlán feltűntetett fizetési határidőig
 • Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének összegére

A meghirdetett tanfolyami díj:

A tanfolyamok díjai a mindenkori Képzések oldalon (https://webbyskill.hu/webbyskill-kepzesek/) elérhetőek.

Általános teljesítési határidő: a weboldalon tájékoztató céllal feltűntetett tanfolyam indulási határidő. Ha Szolgáltató és Résztvevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Résztvevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított hatvan munkanapon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Résztvevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Résztvevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató kötelezettségei:

 1. A megvásárolt képzési célú tartalmak elérhetővé tétele, azok megtekintése, az azokhoz kapcsolt kérdőívek biztosítása, és egyes Premium képzések esetén élő konzultációk megtartása.
 2. A Szerződött Munkaerőpiaci Partner felé történő kapcsolatfelvételi lehetőség

 

Előadók személye:

A Szolgáltatónak joga van részben vagy egészben lecserélni a weboldalon (www.webbyskill.hu) meghirdetett tanfolyami előadókat, helyettük másik előadót bevonni a tanfolyam zökkenőmentes fenntartásának biztosítására.

 

Előadások időpontja:

A meghirdetésre kerülő képzések időpontjai az Előadók, a Megrendelők és a Résztvevők érdekében változhatnak, ennek jogát a Szolgáltató kimondottan fenntartja magának.

A Szolgáltató kimondottan nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:

 • a képzés nem a meghirdetett időpontban indul
 • a tervezett óraszámok esetleges megváltozása
 • az élő konzultációk (pl.: betegség miatt) egy másik időpontban kerülnek megrendezésre
 • az élő adást egy másik helyettesítő tanár tartja meg
 • átmenetileg nem elérhető a mindenkori Learning Management System (pl.: szerverhiba, technikai vis major, kiberbiztonsági esemény stb. miatt).
 •  Az élő előadások időpontjáról a vállalkozó az előadást megelőző 5 munkanappal előbb értesítést küld a Résztvevő email címére az élő elődásokon való részvételhez szükséges információkkal, úgy mint az aktuális előadás témája , az aktuális előadáshoz való csatlakozás skype linkje és pontos időpontja.

 

Előadások ára:

A tanfolyamok árai a mindenkori Képzések oldalon (https://webbyskill.hu/webbyskill-kepzesek/) elérhetőek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon (www.webbyskill.hu) meghirdetett áraktól különböző okokból eltérjen:

 • Akciós, promóciós, időszakos ajánlatokat hozzon létre és hirdessen meg
 • Egyes piaci szegmensen számára speciális képzéseket alakítson ki, mely speciális árazású, melyről nem köteles tájékoztatást nyújtani harmadik félnek

Pótelőadások:

A Szolgáltató nem köteles pótteljesítés nyújtására, a tanfolyam, előadás vagy vizsga ismételt. megtartására.

Webbykill pass:

A Szolgáltató köteles az elvégzett tanfolyamról egy; a megrendelt tanfolyamra specifikus Webbyskill pass-t kiállítani, mely dokumentum tartalmazza a tanfolyamon elvégzett összes, a Résztvevő által sikeresen elvégzett szakmai vizsga eredményének kumulatív szakmai összegző eredményeit.

A Résztvevő a tanfolyam megkezdésétől számított 1 éven belül jelezheti vizsgázási szándékát a Vállalkozó hivatalos email címére ([email protected]) küldött emaillel. A Vállalkozó ezt követően 5 munkanapon belül megküldi a Résztvevőe-mail címére a vizsgához szükséges információkat, úgy mint a vizsga linkje és a belépéshez szükséges adatok. A vizsga 65% elérése esetén sikeres. Sikertelen vizsga esetén a résztvevő további 2 alkalommal vizsgázhat térítés mentesen.”

Vélemények és referenciák:

A Szolgáltatónak joga van a Megrendelő és a Résztvevőhozzászólásainak, véleményének, promóciós célra történő felhasználására, valamint azok indokolás és tájékoztatás nélkül történő eltávolítására.

A Szolgáltató kérhet a Megrendelőtől és a Résztvevőtől írásbeli véleményt a szolgáltatással összefüggésben, melyet szöveges és képes formában a weboldalon referenciaként tűntet fel.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a létrejött közös együttműködést követően a Szolgáltató a Megrendelő nevét és logóját a weboldalán referenciaként feltűntetheti, melyhez a Megrendelő kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató a Résztvevőt, és/ vagy az érdekkörébe tartozó Megrendelőt, mint üzleti partnert és referenciát feltűntetheti az alábbi felületeken:

Munkaerő piaci támogatásokról:

Adatok kezelése:

A Szolgáltató jogosult a tanfolyamra jelentkezők adatait képzés, munkaerő közvetítés, adminisztráció és marketingcéljából kezelni, az által nyújtott képzés és szolgáltatások érdekében feldolgozni, a Résztvevők tanulmányi eredményeinek, és az általuk munkaerő közvetítés céljából, önként megosztott információk megosztására Szerződött Munkaadói Partnerei számára. Amennyiben az önként megadásra kerülő információk között különleges adat szerepel, úgy annak megadása az annak a fenti célú kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulásnak is tekintendő. Az adatkezelésről bővebben: https://webbyskill.hu/adatvedelem/

A Szolgáltatónak joga van anonim módon közzétenni a Megrendelő vagy a Résztvevők Webbyskill pass-át, azon okból, hogy a Résztvevő eredményeit a Szolgáltató Munkaerőpiaci Partnerei megtekinthessék és a Résztvevővel felvehessék a kapcsolatot.

Az Szolgáltató és a vele szerződött Szolgáltató Munkaerőpiaci Partnerei, az általa üzemeltetett rendszerek bármelyikén (LMS, Facebook hallatói csoportok, Facebook Messenger, stb.) keresztül tudnak a Résztvevővel digitális úton találkozni, egyeztetni, feladatot és egyes esetekben munka vagy együttműködési ajánlatot adni, úgy, hogy a Szolgáltató rendszerein keresztül, vagy adott esetben azon kívül tudják tesztelni a Résztvevő alkalmasságát.

A Szolgáltatónak joga van anonim módon a Szolgáltató LMS -en keresztül közvetlen módon összekapcsolni a Résztvevőt és a Munkaerőpiaci Szerződött Partnert, hogy azok megkötések nélkül tudjanak a lehetséges együttműködésről, feladatokról beszélni vagy megnyitva más harmadik fél által szolgáltatott applikációkat és azon keresztül szabadon kommunikálni. A Szolgáltató elhárít magától minden felelősséget a Résztvevő és a Munkaerőpiaci Szerződött Partner között zajló egyeztetés következményei kapcsán, és felhívja a figyelmet annak lehetséges veszélyére, hogy a Résztvevő munkaerő keresési szándéka megismerésre kerül az egyes piaci szereplők számára a direkt kapcsolat létrehozást követően. Ezzel kapcsolatban minden felelősséget elhárít magáról.

A Résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • A Résztvevőnek joga van, az általa vagy a Megrendelő által megrendelt és kifizetett oktatói tartalmakhoz történő hozzáféréshez. A Résztvevő a tanfolyam végén jogosulttá válik az eredményeinek megfelelő értékelés, úgynevezett Webbyskill pass online csatornákon (pl.: Email, feltöltés stb.) átvételére.
 • A Megrendelő és a Résztvevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a Szolgáltató számára jelezni.
 • Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes adatait, kezelje, feldolgozza és azokat három éven keresztül tárolja.

Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kizárólag munkaerő-toborzás és közvetítés céljából az adatait harmadik fél számára továbbítsa. A Résztvevőnek a tanfolyam megkezdéségi az alábbi minimális infrastruktúrát létre kell hoznia, valamint saját kárveszélyére azt a képzés alatt biztosítania kell:

 • Stabil számítógép
 • Szélessávú internet kapcsolat
 • Alapszoftverek (Microsoft Office / Google Docs / Microsoft OneDrive / Google Drive)
 • Érvényes Facebook felhasználó fiók
 • Érvényes Google felhasználói fiók.

A Résztvevő részéről szükséges adatok:

 • Résztvevő neve (Születési név)
 • Számlázási cím: (Vevő neve, Irsz., Város, Utca, hsz.)
 • E-mail címe:
 • Anyja neve:
 • Legmagasabb iskolai végzettsége
 • Céges megrendelés esetén adószám

A Megrendelő részéről szükséges adatok:

 • Számlázási cím: (Vevő neve, Irsz., Város, Utca, hsz.)

Munkaerőpiaci Szerződött Partner jogai és kötelezettségei:

A Munkaerőpiaci Szerződött Partnernek joga van, a Szolgáltató által számára az LMS rendszer használatához biztosított belépési adatokat felhasználva a Résztvevőkkel kapcsolatot felvenni, a Résztvevő a Szolgáltató részére megküldött Önéletrajzának megismerésére, a Résztvevőkkel egyeztetéseket folytatni a későbbi lehetséges együttműködéseket céljából, közös munkavégzésre, próbamunkákra, további kapcsolatfelvételre.

A Munkaerőpiaci Szerződött Partnernek joga van, a Szolgáltató által számára anonim módon megmutatott Webbyskill Pass eredmények megtekintésére, abban szűrési, elemzési munkákat elvégezve kiválasztani az általa leginkább szükséges tudással rendelkező Résztvevőt.

A Szolgáltató a szerződött partner a tanfolyami Résztvevőkkel való kapcsolatot két módon tudják igénybe venni:

 1. Téritési díj ellenében
 2. Promóciós céllal kedvezményesen vagy ingyenesen

A Szolgáltatónak joga van versenyérdek ellentét esetén, annak felismerésétől kezdődően egyes Munkaerőpiaci Szerződött Partnernek a hozzáférést megtagadni, korlátozni vagy átmenetileg felfüggeszteni, melyről a Munkaerőpiaci Szerződött Partnert írásban tájékoztatja, de indokolni döntését nem köteles.

Elállás joga:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Résztvevő a tanfolyam megkezdéséig térítésmentesen lemondhatja a tanfolyamot írásban az [email protected] címre küldött levelében. A tanfolyam lemondása 48 órán belül írásban visszaigazolásra kerül. Amennyiben 48 órán belül nem kap választ, úgy kérjük, hogy ezt telefonon jelezze a Szolgáltatónál.

A megkezdett tanfolyamok esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza. A tanfolyam abban a pillanatban számít megkezdettnek, amikor a Résztvevő a LMS rendszerhez a hozzáféréseket (felhasználónév és jelszó) megkapta, mely pillanattól a Szolgáltató egyes szellemi termékei, szerzői jogvédelem alatt álló anyagai, szolgáltatásai már ettől a pillanattól elérhetővé válnak. Szintén a Megrendelő sem jogosult az általa beíratott Résztvevőt másik Résztvevőre cserélni.

Pénzvisszafizetési garancia:

A résztvevői igényelheti az addig befizetett tandíj visszafizetését, amennyiben nem elégedett a tananyagokkal. Erre az első videó megtekintésétől számított 14 napja van. Az igényét emailben, az [email protected] tudja elküldeni. A felmondást követően a résztvevőnek megszűnik a képzéshez való hozzáférése is.

A Felek között fennálló jogviszony automatikusan megszűnik vagy megszűnhet:

 • Rendes felmondással, melynek során a tanfolyam megkezdésétől (A LMS belépéséhez szükséges felhasználónév és jelszó átadását követően) számítva a Szolgáltató nem köteles a befizetett tandíjat visszatéríteni, függetlenül attól, hogy az milyen fizetési konstrukcióban került kiegyenlítésre.
 • Rendkívüli felmondással, amennyiben egyik vagy mindhárom fél súlyos szerződésszegést követ el például, de nem kizárólagosan:
  • Szellemi tulajdon megsértése;
  • Nem fizetés, késedelmes fizetés
  • Vállalhatatlan stílus, a Résztvevőket, előadókat, Munkaerőpiaci Szerződött Partnereket, a Szolgáltatót zavaró tonalitás, nyelvezet, gyűlöletbeszéd:
   • Olyan tartalom, amely közvetve vagy közvetlenül támad másokat – faji hovatartozás, etnikai származás, nemzetiség, vallási hovatartozás, nemi irányultság, kaszt, nem, nemi identitás, súlyos fogyatékosság vagy betegség – miatt
   • Zaklatás esetén, vallási, etnikai, politikai, szexuális hovatartozást sértő megnyilvánulások, hozzászólások, utalások, mémek alkalmazása esetén
  • A Webbyskill márkaértékeinek megsértése,
  • Az emberi méltóság megsértése esetén, jogellenes, félrevezető, diszkriminatív vagy tisztességtelen tartalmak megjelenítése esetén;
  • Indokolatlan, erőszakos, uszító tartalmak megjelenítése;
  • Indokolatlan szexuális ábrázolás, a szexuális tevékenységre való felhívás, a szexualitás megjelenítésének korlátozása digitálisan létrehozott tartalomra is vonatkozik, kivéve ha azt oktatási, humoros vagy ironikus céllal teszik közzé, és amely nem sérti a Webbyskill közösségének alapértékeit,
  • Vírusok, kártékony kódok feltöltése,
  • Illegális adatgyűjtés a Webbyskill érdekkörébe tartozó felületeken, mint weboldal, és LMS;
  • minden más olyan esetben, amely sérti mások jogait stb.
 • Konkurens szolgáltatók bármilyen (pozitív vagy negatív) tonalitásban történő említése esetén;
 • Nem fizetés esetén, a számla esedékességtől számított 8 munkanapon belül a Szolgáltató a Megrendelőnek vagy a Résztvevőnek, a szolgáltatáshoz való hozzáférését korlátozhatja vagy elveheti, részben, egészben vagy véglegesen.
 • Közös megegyezéssel, mely a Felek közös akaratából következhet be
 • Versenyérdek ellentét esetén, annak felismerésétől kezdődően azonnali hatállyal,
 • Bármelyik szerződő fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
 • Magánszemély esetén a Megrendelő vagy Résztvevő esetében annak halálával.

A Webbyskill által gyakorolt, jogszerű rendkívüli felmondás esetén a Résztvevő vagy a Megrendelő a díjjal azonos összegű kötbér megfizetésére köteles.

Titoktartás:

A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Képzési Szerződés tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt – beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is –, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti titokként kezelik.

A Résztvevőnek átadott és az általa készített dokumentumok, dokumentációk, információk, stb. a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem e Szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

Adatvédelem:

 • A Szolgáltató jogosult a tanfolyamra jelentkező Résztvevők adatait munkaerő közvetítés céljából feldolgozni, tárolni és a Résztvevők tanulmányi eredményeinek megosztására szerződött munkaadói partnerei számára. Az adatkezelésről bővebben: https://webbyskill.hu/adatvedelem/
 • A Szolgáltató köteles a Résztvevő adatait a hatályos törvényeknek megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal számára rendelkezésre bocsátani Fktv. 20/A. §-a szerint. Az ehhez szükséges adatokat a Résztvevő köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
 • A Szolgáltatónak joga van anonim módon közzétenni a Megrendelő vagy a Résztvevő Webbyskill pass-át, azon okból, hogy a Résztvevő eredményeit a Szolgáltató Munkaerőpiaci Partnerei megtekinthessék és a Résztvevővel felvehessék a kapcsolatot.
 • A Szolgáltatónak joga van anonim módon a Szolgáltató LMS -en keresztül egy un. virtuális meetingroomban közvetlen módon összekapcsolni a Résztvevőt és a Munkaerőpiaci Szerződött Partnert, hogy azok megkötések nélkül tudjanak a lehetséges együttműködésről, feladatokról beszélni vagy megnyitva más harmadik fél által szolgáltatott applikációkat és azon keresztül szabadon kommunikálni. A Szolgáltató elhárít magától minden felelősséget a Résztvevő és a Munkaerőpiaci Szerződött Partner között zajló egyeztetés következményei kapcsán, és felhívja a figyelmet annak lehetséges veszélyére, hogy a Résztvevő munkaerő keresési szándéka megismerésre kerül az egyes piaci szereplők számára a direkt kapcsolat létrehozást követően. Ezzel kapcsolatban minden felelősséget elhárít magáról.

Panaszkezelés:

A szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. A Szolgáltató az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

Szerzői jogok:

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot és minden a képzés során kapott információt és segédanyagot az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel, harmadik félnek nem adja ki. Minden tananyag a Webbyskill.hu (Digital Service Provider Kft.)  szerzői jogait képezik, azok további felhasználásához minden esetben írásbeli hozzájárulás szükséges. A tananyagot semmilyen formában nem lehet megosztani vagy közzétenni.  Résztvevő tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kártérítési igénnyel élhet valamint igazolt kárának megtéríttetésére jogosult.

A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a képzés során végzett munkáit, a szolgáltatással összefüggő írásbeli véleményeit, hozzászólásait és eredményeit a Szolgáltató marketing, kommunikációs és egyéb üzleti tevékenység céljából időre, helyre, megjelenésre való tekintet nélkül térítés mentesen felhasználhassa. A Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a felhasználás tényéről a Szolgáltató nem minden esetben tud tájékoztatást nyújtani, mely tényért a Szolgáltatót további felelősség nem terheli.

Versenyérdek ellentét:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Résztvevő jelentkezését indoklás nélkül visszautasítsa, amennyiben esetleges versenyérdek-ellentét merül fel. Ebben az esetben Szolgáltató írásban tájékoztatja a Résztvevőt a jelentkezést követően.

Egyoldalú módosításhoz való jog, Vis maior:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon, a tananyagokon vagy az ütemezésen bármikor módosítást, átdolgozást végezzen, a weboldal és a Knolyx Learning Management System elérhetőségét megváltoztathatja, korlátozhatja, vagy megszüntetheti. A weboldalhoz és a Knolyx Learning Management Systemhez való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét Szolgáltató nem garantálja.

A Szolgáltató a szolgáltatás részleges vagy teljes egészében történő kiesése esetén átmeneti szolgáltatásokat biztosít a résztvevő számára:

 • Átmeneti video szolgáltatás biztosítása video megosztó portálon keresztül
 • Átmeneti hang és konferencia hívási szolgáltatás biztosítása külső szolgáltatón keresztül

Szolgáltató a weboldal vagy a knolyx Learning Management System használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a weboldal üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Vegyes rendelkezések:

A Szolgáltató tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terhelheti.

A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad

Szolgáltató és Résztvevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Résztvevő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2023. febuár

ASZF 2024 április:

https://webbyskill.hu/webbyskill_aszf_2024_08/ 

ÁSZF 2023 február:

https://webbyskill.hu/webbyskill_aszf_2023_02/

ÁSZF 2020 augusztus:

https://webbyskill.hu/aszf_-2020_augusztus

ÁSZF 2018 szeptember:

https://webbyskill.hu/aszf_-2018_szeptember/